LD Dragatuš

Po nekaterih virih in zbrane dokumentacije, naj bi naša lovska družina obstajala in delovala že od leta 1947, takoj po vojni, kar potrjuje tudi najstarejša lovska izkaznica iz tistega obdobja in star zemljevid, meja naše lovske družine. Vendar iz preteklosti marsikatero gradivo ni ohranjeno, zato štejemo za uradno ustanovitev naše lovske družine leto 1954. Leta 1954/55 je prišlo do sprememb v zakonodaji in v ustanavljanju novih lovskih družin na prostorih Bele krajine. S tem zakonom se je lovska zadruga preimenovala v lovsko družino Dragatuš z odločbo št.1 3088/1 dne 28. 08. 1954, izdano na okrajnem ljudskem odboru v Črnomlju.

Po letu 1972 je LD Dragatuš štela že 30 članov. Danes, 2007, pa to članstvo šteje že 77 članov, kar je po članstvu ena večjih lovskih družin v Beli krajini. Naše lovišče meri 4300 ha, od tega je lovnih površin 3400 ha. Mejimo na sosednje lovske družine Predgrad, Loka, Sinji Vrh, Vinica. Kot vsaka lovska družina je tudi naša s povečanjem članstva razmišljala o graditvi lovskega doma, kjer bi se lahko lovci sestajali. Zato so leta 1972 začeli z izgradnjo lovskega doma, ki je bil zgrajen 1983. leta. Nato se je lovski dom z večanjem števila članov dograjeval. 2001 smo dogradili še nadkrito plesišče, kjer se večkrat zatečejo naključni obiskovalci in rekreativci.

V lovišču imamo največ srnjadi, divjih prašičev, jelenjadi in povečuje se tudi število male divjadi, največ zajec. Imamo tudi strelsko ekipo, ki sodeluje na vseh  meddružinskih tekmovanjih in dosega lepe rezultate. Pobrateni smo z Lovsko družino Fazan iz Ozlja na Hrvaškem. Njihovi in naši predstavniki se srečujemo vsaj dvakrat letno. Dobro sodelujemo tudi z vsemi mejnimi lovskimi družinami. Za vse kar imamo danes in kar predstavlja naša lovska družina, pa so seveda zaslužni naši starešine in sicer Matkovič Janko iz Goleka in Mihelič Leopold iz Zapudja (do leta 1958), Migelič Jože iz Dragatuša (1958-1970), Kobetič Franc iz Malega Nerajca(1970-1972), Horvat Milan Tanča gora (1973-1977,1982-1988), Mušič Leupold Dragatuš (1978-1981), Kobetič Branko Dolenji Suhor pri Vinici (1989,1996-1997), Prijanovič Silvo Belčji Vrh(1990-1991), Panjan Franc Mali Nerajec (1992-1993, 2002-2003), Štajdohar Branko Veliki Nerajec (1994- 1995), Bahor Alojz Črnomelj( 1998-2001), Zdravkovič Milan Tanča Gora (2004-.)

Zraven pa ne smemo pozabiti še vseh prizadevnih članov, ki so s pomočjo starešin prispevali k napredku družine, gojitvi divjadi ter ohranjanju naravnega ravnovesja v
naravi.