LD Gradac

Skupina sedmih ljubiteljev narave in lova je pred 61 leti ustanovila Lovsko družino Gradac in nam postavila temelje za nadaljnjo upravljanje z loviščem.
Danes LD Gradac upravlja s 3600 ha lovnih površin. Naše lovišče se nahaja na območju vseh treh belokrajnskih občin (Metlika, Črnomelj, Semič). Osnovna gospodarska
dejavnost v lovišču je najbolj številčno zastopana populacija srnjadi. Zadnje čase pa je opaziti tudi vse večjo prisotnost divjega prašiča.
S projektom ponovne naselitve male divjadi (fazan, jerebice, zajec, raca mlakarica) pa smo lahko zadovoljni.

Za tako uspešno delovanje gre zahvala požrtvovalnosti članov LD, zgledno pa sodelujemo tudi z ostalimi uporabniki na območju LD (kmetje, gozdarji, krajevne
skupnosti). S prostovoljnim delom in prispevki članov LD Gradac je bila zgrajena lovska koča na Kučarju.

Danes LD Gradac šteje 48 članov s povprečno starostjo izpod 50 let, kar nas uvršča med mlajše družine na območju LZ Slovenije.
Tudi v bodoče bomo morali skrbeti za gospodarjenje s prostoživečimi živalmi, skrbeti za ohranjanje naravnega okolja in ves dohodek od uplenjanja divjadi vračati nazaj v lovišče.