LD Suhor

Lovska družina Suhor (v nadaljevanju LD Suhor) deluje triinpetdeset let. Naše lovišče se razpreda od vznožja Gorjancev pri Vahti, kjer meji na območje občin Novo mesto in
Semič, pa vse do Žumberka na meji s Hrvaško. V okviru Občine Metlika pokrivamo lovišče, ki zajema tri krajevne skupnosti Suhor, Jugorje in Lokvico.

Lovci LD Suhor so bili do leta 1954 vključeni v LD Metlika, ki je bila ustanovljena 18. avgusta 1946. Na ustanovnem zboru LD Metlika je bilo tudi vseh dvanajst kasnejših
ustanoviteljev LD Suhor. Leta 1954 je prišlo do sprememb lovske zakonodaje, ki je med ostalim določala, da lovišče ne sme presegati 5000 hektarjev in ne sme biti manjše od 2000 hektarjev. Na osnovi tega se je LD Metlika, ki je imela po novih zakonih preveliko lovišče, morala razdeliti na LD Metlika in LD Suhor.

Spremembe v lovstvu danes in ob začetku delovanja naše LD so očitne in se skoraj ne morejo primerjati. Razvoj industrije, tehnologije in izgradnja infrastrukture in cestnega omrežja, skratka sodoben način življenja človeka, sta pripeljali do tega, da je vpliv človeka na naravo čedalje večji. Predvsem so vidne negativne posledice, saj tudi v našem okolju izginjajo nekatere avtohtone živalske vrste. Na vse to dogajanje pa smo ravno lovci najbolj pozorni in občutljivi na škodljive posledice. Naša prioritetna vloga je skrb za ohranjanje narave in življenja v njej.
Lovstvo v Sloveniji je zelo dobro organizirano in zato nam uspeva uspešna gojitev avtohtonih vrst divjadi, katero nam zavida celo bolj razviti zahodni svet. Lovci skušamo
biti prijazni do divjadi, pri čemer upoštevamo hotenja vseh zainteresiranih koristnikov prostora. Naš glavni cilj je ohranitev narave.

V naši LD je trenutno 60 lovcev. Po kategorizaciji iz preteklih let gospodarimo z nekaj manj kot 2300 hektarji lovnih površin. Naše članstvo v LD je številno, saj imamo na enega lovca 38 hektarjev lovnih površin. V primeru gradnje nove državne ceste oziroma tunela pod Gorjanci pa bomo izgubili še dodatnih 100 hektarjev našega lovišča.
V naši LD smo izredno ponosni na lovsko kočo LD Suhor. Ko se peljemo po cesti Novo mesto – Metlika, prečkamo prelaz Vahta ter uzremo prelep razgled na Belo krajino,
opazimo na desni strani ceste lep zidani objekt našo lovsko kočo LD Suhor. Objekt smo zgradili lovci naše LD s prostovoljnimi prispevki in našim prostovoljnim delom.
V zadnjih letih dosegamo zavidanja vredne uspehe pri gojitvi divjadi. Posebej smo se zavzeli za revitalizacijo ogrožene vrste poljskega zajca, zato smo v kratkem času v ta projekt vložili cca 8.000,00 evrov. Pri tem pa žal nismo deležni ustrezne podpore sosednjih lovskih družin.

Lovci LD Suhor se moramo v prihodnje še tesneje povezovati s sosednjimi lovskimi družinami in ostalimi aktivnimi dejavniki v lokalnem okolju na območju našega lovišča. S
strani države si želimo pridobiti v koncesijo lovišče kot zaupanja vreden dejavnik pri ohranjanju narave na »vratih« v Belo krajino.