Pravila ZLD

 

Na podlagi 4. člena in v zvezi s prvim odstavkom 7. člena ter drugimi določbami Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je Občni zbor ZLD Bele krajine dne 28.4.2008 sprejel naslednja

P R A V I L A
ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN BELE KRAJINE

  1. TEMELJNE DOLOČBE

1.         člen
(opredelitev ZLD Bele krajine)

 

(1) Zveza lovskih družin Bele krajine (v nadaljevanju: ZLD) je samostojna, nepridobitna in naravovarstvena nevladna organizacija lovskih družin in drugih članic, ki deluje v interesu svojih članic.

(2) Notranja organiziranost in delovanje ZLD zagotavlja njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog ter solidarnost med članicami v skladu s temi pravili in splošnimi akti ZLD.

(3) V pravilih uporabljeni izrazi in poimenovanja v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

2.         člen
(ime, sedež in simboli)

(1) Ime ZLD  je:  Zveza lovskih družin Bele krajine.

(2) Sedež ZLD je v Črnomlju.

(3) ZLD ima štampiljko, ki je okrogle oblike, s premerom 30 mm, v sredini je stilizirana  glava  srnjaka, ob robu pa napis: Zveza lovskih družin Bele krajine.

(4) ZLD ima svoj znak in prapor. Obliko znaka, prapora in način njune uporabe določa poseben akt, ki ga sprejme občni zbor ZLD.

 

3.         člen
(status in zastopanje)

(1) ZLD je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun.

(2) ZLD zastopa in jo predstavlja predsednik ZLD.