Pravilnik o kandidiranju in volitvah

Na podlagi 18. člena Pravil Zveze lovskih družin Bele krajine je Občni zbor dne 28.4.2008 sprejel naslednji

P R A V I L N I K
O KANDIDIRANJU IN VOLITVAH ORGANOV IN FUNKCIONARJEV
V ZVEZI LOVSKIH DRUŽIN BELE KRAJINE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen

(1) Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja in volitev kandidatov za člane nadzornega odbora, razsodišča ter kandidatov za predsednika in podpredsednikov Zveze lovskih družin Bele krajine (v nadaljevanju: ZLD) in določa naloge kandidacijske komisije.

2.    člen

V kandidacijskih in volilnih postopkih se prvenstveno upošteva delovna uspešnost in strokovnost kandidatov ter pripadnost ciljem ZLD in ciljem Lovske zveze Slovenije (v nadaljevanju: LZS).

II. RAZPIS VOLITEV

3.    člen

(1) Upravni odbor ZLD razpiše volitve najmanj 90 dni pred iztekom mandata organom in funkcionarjem ZLD.

(2) Upravni odbor s sklepom o razpisu volitev določi:

  • organe, za katere se razpisujejo volitve
  • datum volilnega občnega zbora
  • časovnico za izvedbo kandidacijskih postopkov
  • imenuje predsednika in člane kandidacijske komisije.

(3) Sklep o razpisu volitev se posreduje vsem članicam ZLD.

III. KANDIDIRANJE IN VOLILNE  ENOTE

4.  člen

(1) Kandidiranje kandidatov za organe in za funkcije ZLD se izvaja po volilnih enotah.

(2) Vsaka članica ZLD predstavlja samostojno volilno enoto.

5.    člen

(1) Kandidacijska komisija ima predsednika in dva člana. Mandat komisije traja štiri leta.

(2) Član kandidacijske komisije ne more biti kandidat za organe ali za predsednika oz. podpredsednika ZLD.

(3) Naloge kandidacijske komisije so, da:

  • izda potrebna navodila in vodi kandidacijski postopek,
  • sestavi kandidacijske liste, pri čemer pazi na morebitne zadržke pri kandidiranju za posamezne organe oz. funkcije.

(4) Kandidacijska komisija odloča veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica vseh članov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.

6.    člen

(1)  Kandidiranje kandidatov se izvede v skladu s pravili članice ZLD.

(2) V primeru, da kandidiranja kandidatov v volilni enoti ni bilo mogoče izpeljati, to ni zadržek za izpeljavo kandidacijskih postopkov v drugih volilnih enotah in za zakonito izvedbo volitev.

7.    člen

(1) Pogoj za kandidiranje je redno članstvo kandidata v eni od članic ZLD in zavzemanje za cilje ZLD in LZS. Morebitne druge pogoje določajo pravila ZLD.

(2) Kandidatura je veljavna le ob pisnem soglasju kandidata.

(3) Za vsakega evidentiranega kandidata mora volilna enota pripraviti osebne podatke o kandidatu z navedbo funkcije za katero kandidira, z obrazložitvijo dosedanjega dela v članici ter pisno izjavo evidentiranega kandidata, da se s kandidaturo strinja.

(4) Volilna enota lahko kandidira največ po enega kandidata za vsako od funkcij, ki se volijo.

(5) Volilna enota lahko kandidira za predsednika ali podpredsednika tudi kandidata iz druge volilne enote.

(6) O evidentiranih kandidatih se glasuje. Veljavno kandidira kandidat, ki je prejel potrebno večino oddanih glasov.

8.    člen

(1) Kandidatne liste za posamezne funkcije oz. organe določi kandidacijska komisija ZLD.

(2) Neveljavne kandidature kandidacijska komisija ZLD zavrne z navedbo razlogov.

(3) O seji kandidacijske komisije ZLD se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.

 

IV. VOLITVE

9.    člen

(1) Za izvedbo volitev izvoli občni zbor volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

(2) Član volilne komisije ne more biti kandidat za organe ali za predsednika ali  podpredsednika ZLD, ki se volijo na občnem zboru.

(3) Volilna komisija o svojem delu piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije.

10.    člen

Volitve organov in predsednika ter podpredsednikov ZLD so tajne.

11.    člen

Volilna komisija pripravi za glasovanje zapečatene glasovalne skrinjice.

12.    člen

Volilna komisija pripravi za glasovanje toliko glasovnic kolikor je udeležencev  občnega bora. Glasovnice morajo biti žigosane. Odvečne glasovnice zapečati v posebno kuverto.

13.    člen

Glasovnica za volitve predsednika in podpredsednikov ZLD, članov nadzornega odbora in članov razsodišča vsebuje zaporedno številko kandidata, ime in priimek kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov ter navodilo o načinu glasovanja.

14.    člen

Predsednik volilne komisije pred začetkom glasovanja pojasni način glasovanja.

15.    člen

Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega se glasuje. Glasuje se lahko največ za toliko kandidatov, kolikor se jih voli, lahko pa tudi za manj.

16.    člen

Glasovnica je veljavna, če je voljo glasovalca mogoče nedvoumno ugotoviti.

17.    člen

Po končanem glasovanju volilna komisija v posebnem prostoru odpre volilne skrinjice in najprej zapisniško ugotovi število oddanih glasovnic. Nato prične volilna komisija s štetjem glasov in z ugotavljanjem volilnega izida.

18.    člen

Volilna komisija ugotovi izid glasovanja tako, da za vsakega kandidata sešteje vse veljavne glasove, ki jih je dobil.

19.    člen

(1) Za predsednika in podpredsednika ZLD je izvoljen kandidat, ki je prejel največje število glasov in je zanj glasovala večina volilnih upravičencev, ki so oddali glasovnice.

(2) V primeru, če noben kandidat ni dobil zadostnega števila glasov, se opravi novo glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta dobila največ glasov.

20.    člen

(1) Za člane nadzornega odbora in razsodišča so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.

(2) V primeru, da dobita dva ali več kandidatov enako število glasov in ni mogoče ugotoviti kdo je izvoljen,  se volitve za te kandidate ponovijo.

21. člen

(1) Volilna komisija pripravi zapisnik o rezultatih volitev in poročilo o volitvah v organe ZLD ter za predsednika in podpredsednike ZLD.

(2) Če na poročilo ni pritožb, predsednik volilne komisije razglasi rezultate volitev.

(3) O pritožbah odloči občni zbor pred razglasitvijo rezultatov po tem, ko volilna komisija poda svoje mnenje o pritožbi. Pritožitelj ima pravico sodelovati pri obravnavi njegove pritožbe pred volilno komisijo, brez pravice glasovanja.

22.    člen

Glasovnice zapečati volilna komisija in se hranijo na sedežu ZLD najmanj pet let.

 

V.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Postopek kandidiranja in volitev, določen s tem pravilnikom, se smiselno uporablja tudi za postopke razrešitve voljenih članov organov in funkcionarjev ZLD.

Določbe 2. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi pri imenovanju delovnih teles UO in imenovanju strokovnega tajnika.

24. člen

(1) Ta pravilnik je bil sprejet na Občnem zboru ZLD dne 28.4.2008 in velja od dneva sprejema.

Številka: ZLD/11/2008

Datum: 28.4.2008

PREDSEDNIK ZLD:
Anton VRŠČAJ