Pravilnik o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj

Na podlagi 13. točke 20. člena Pravil Zveze lovskih družin Bele krajine je UO ZLD Bele krajine na 5 seji dne 3.2.2014 sprejel naslednji

P R A V I L N I K
O PODELJEVANJU LOVSKIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ

1.  člen

Ta pravilnik ureja podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj, ki jih UPRAVNI ODBOR ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN Bele krajine ( v nadaljevanju ZLD BK) lahko na predlog komisije za odlikovanje pri ZLD BK podeli lovskim družinam, drugim lovskim organizacijam, društvom, delovnim in drugim organizacijam, ter posameznikom za uspešno sodelovanje z lovstvom na področju Bele krajine.
Sestavni del tega pravilnika so tudi NAVODILA ZA PODELJEVANJE LOVSKIH ODLIKOVANJ (Priloga 1), pripomoček za izpolnitev predloga obrazca za podelitev odlikovanj in priznanj (PRILOGA 2), ter prikaz nošenja lovskih odlikovanj (Priloga 3)

2. člen

Odlikovanje je kovinsko ovalne oblike s premerom 40mm. Ob robu je zelen lipov venec, spredaj je državni grb RS. Zgoraj je napis »ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN BELE KRAJINE«. V sredini je glava srnjaka, ki je Zlata, Srebrna ali Bronasta, kar predstavlja kategorijo odlikovanja.
Priznanje je v velikosti standardnega formata A4. V ozadju je motiv lovskega odlikovanja, v ospredju pa napis »ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN PODELJUJE« (ime in priimek imetnika priznanja), (vrsta znaka) v nadaljevanju sledi napis »znak za zasluge pri napredku in delovanju v lovstvu, ter ohranjanju narave«, pri dnu priznanja se vpiše zaporedna št. priznanja , kraj, ter datum podelitve. Na priznanju se podpišeta predsednik UO ZLD BK in tajnik ZLD BK.

3. člen

LOVSKA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA ZLD Bele krajine so:

ODLIKOVANJA :
1) ZLATA – OLZ I
2) SREBRNA – OLZ II
3) BRONASTA – OLZ II

PRIZNANJA :
1) SPOMINSKA LISTINA
2) PLAKETA

4. člen

Odlikovanja ZLD BK se podeljujejo enkrat letno na letnih OZ Lovskih družin, Zboru lovcev Bele krajine ,na proslavah in jubilejih posameznih organizacij.

5. člen

Zlato odlikovanje ZLD Bele krajine se podeljuje članom lovskih družin in ZLD BK, ki imajo najmanj 40 let lovskega staža, ali članom s krajšim lovskim stažem, ki imajo zadolžitve in so aktivni v organih LD, ZLD. Aktivni član z lovskim stažem, ki je krajši od 40 let in je aktiven v 3 mandatih na funkcijah, in ima izredne zasluge na organizacijskem področju lovstva.

6. člen

Srebrno odlikovanje ZLD Bele krajine se podeljuje članom LD in ZLD, ki imajo najmanj 20 let lovskega staža, ali članom s krajšim lovskim stažem, ki imajo zadolžitve in so aktivni v organih LD, ZLD. Aktivni član z lovskim stažem, ki je krajši od 20 let in je aktiven vsaj v dveh mandatih na funkcijah, ter za zavzeto in ustvarjalno delo in prispevek na strokovnem in društvenem področju lovstva.

7. člen

Bronasto odlikovanje ZLD Bele krajine se podeljuje članom LD in ZLD, ki imajo najmanj 10 let lovskega staža, ali članom s krajšim lovskim stažem, ki imajo zadolžitve in so aktivni v organih LD, ZLD. Aktivni član z lovskim stažem, ki je krajši od 10 let in je aktiven vsaj v enem mandatu na funkciji, in za uspešno delo pri gojitvi divjadi, ter z utrjevanjem lovske etike.

8. člen

Komisija za odlikovanja in priznanja, ki jo imenuje UO LD, pripravijo predlog posameznih članov za podelitev odlikovanja in priznanja v skladu s tem pravilnikom. Seznam predloga članov za pridobitev odlikovanja posreduje v obravnavo tudi UO LD z obrazložitvijo. Lovske družine vloge za odlikovanja pošljejo preko LIS-LISJAK (priloga 2) tajniku ZLD Bele krajine kjer jih komisija za odlikovanja po obravnavi posreduje tajniku ZLD Bele krajine.

9. člen

Spominsko listino ZLD Bele krajine lahko UO ZLD Bele krajine na predlog komisije za odlikovanja podeli organizacijam, posameznikom za sodelovanje in pomoč pri ohranjanju divjadi. Spominska listina se podeljuje lovskim in nelovskim organizacijam, ter posameznikom na območnem , lokalnem ali meddržavnem nivoju. Listina se lahko podeli na različnih lovskih prireditvah.

10. člen

Plaketo se lahko podeli lovskim in sorodnim organizacijam, ter posameznikom – nečlanom lovskih organizacij, ki so s svojim strokovnim ali organizacijskim prispevkom in delom bistveno pripomogli k vlogi in mestu lovske organizacije v ZLD Bele krajine.

1) tudi v primeru, ko gre za dolgoletne zaslužne lovske organizacije, oziroma člane, kateri so že dobili odlikovanja I,II,III stopnje.
2) da so dolgoletno aktivno sodelovali v funkcijah, organih predsednika, gospodarja, tajnika, blagajnika.
3) ob visokih življenjskih jubilejih ali resnih bolezenskih stanjih posameznika.
4) za dolgoletno in vestno vodenje ZLD Bele krajine
O podelitvi plakete na predlog komisije za odlikovanja dokončno odloči UO ZLD Bele krajine. Posebno plaketo tega člena se lahko podeli isti osebi samo enkrat.

11. člen

ČASOVNI KRITERIJI ZA PODELJEVANJE LOVSKIH ODLIKOVANJ
1) Za podelitev odlikovanj ZLD Bele krajine I, II in III stopnje, se praviloma podelijo po preteku najmanj petih let, od prejema predhodnega odlikovanja.
2) V utemeljenih in izjemnih primerih, so možna tudi krajša obdobja o čemer odloča organ, ki podeljuje odlikovanja.
– dolgoletno aktivno delo v LD in izven
– ob visokih življenjski jubilejih – najmanj 70 let
– ob resnih bolezenskih stanjih
– najmanj 40 let lovskega staža
3) Na podlagi istega člena se lahko podeli isti osebi odlikovanje ali priznanje samo enkrat.

12.   člen

SPLOŠNI KRITERIJI PODELJEVANJA ODLIKOVANJ
1) Pri podeljevanju odlikovanj velja načelo zaporednosti, kar pomeni, da preskok med posameznimi stopnjami odlikovanj in priznanj praviloma ni mogoč.
Odstopanje od načela zaporednosti je mogoče v primeru, ki jih določa 11.člen tega pravilnika. Posamezniki in organizacije lahko prejmejo isto odlikovanje samo enkrat.
2) Podelitev odlikovanj in priznanj na podlagi določila tega člena, se zabeleži v evidenco odlikovanj v LIS – LISJAK.

13.   člen

Vsebinski kriteriji za podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj so podrobneje opredeljene v NAVODILU (PRILOGA ŠT.1), ki je sestavni del tega pravilnika.

14.  člen

UGOVOR NA ZAVRNJEN PREDLOG
1) na zavrnjen predlog ima predlagatelj možnost ugovora v roku 30 dni.
O predlogu mora pristojna komisija za odlikovanja ponovno odločati v roku 30 dni, po vložitvi ugovora.
2) Ugovor mora biti podan v pisni obliki in se beleži pri organu, ki je odločal o zavrnitvi predloga. Odločitev o ugovoru je dokončna.
3) predlagatelj lahko pošlje nov predlog za kandidata, ki mu je bila podelitev zavrnjena, po preteku najmanj enega leta.

15.   člen

IZROČANJE ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ
1)Lovska odlikovanja in priznanja se dobitnikom izroča na slovesen način in sicer:
– na OZ Lovskih družin
– Lovskih prireditvah – obletnicah LD
– Na zboru lovcev Bele krajine
2) Lovska odlikovanja se nosijo na levi strani suknjiči lovskega kroja, s tem da sta znak za lovske zasluge in zlati znak LZS nosijo na levem zavihku ovratnika, miniaturni znaki odlikovanj I,II in III stopnje LZS pa nad levim žepom suknjiča. (PRILOGA ŠT.3)

16.   člen

Evidenca o podelitvi odlikovanj in priznanj, se vodi na ZLD Bele krajine in v informacijskem sistemu LIS-LISJAK. Za vodenje evidence je zadolžen strokovni tajnik ZLD Bele krajine, ki sodeluje s komisijo za odlikovanja in podatke vnaša v LIS- LISJAK.

17.   člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljavnost prejšnjega PRAVILNIKA O PODELJEVANJU LOVSKIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ z dne 25.4.1998.
Črnomelj, dne 3.2.2014

Predsednik ZLD Bele krajine:
Ing. Toni Vrščaj